محققین

مرکز تحقیقات استخوان و مفاصل، آماده ارائه این خدمات به محققین محترم است:

1- ایجاد فضای مناسب به منظور انجام پژوهش ها
2- همکاری در انجام پژوهش
3- همکاری برای استفاده از امکانات بیمارستان چمران به منظور انجام پژوهش های مربوط به ارتوپدی
4- راهنمایی طرح های پژوهشی توسط اساتید مرکز
 
مرکز تحقیقات بیماری های استخوان و مفاصل
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شیراز - بلوار چمران - بیمارستان شهید چمران
تلفن: 36234504
تلفکس: 36234504
پست الکترونیک: researchcenter_ortho@yahoo.com