نام طرح
شماره طرح
مجری اول
مجری دوم
همکار اصلی
همکار غیر اصلی
1
*
 
 
 
2
*
 
*
 
3
*
*
*
 
4
بررسی دانش و نگرش پرستاران بیمارستان های شیراز در خصوص فاکتورهای خطر و معیارهای پیشگیری از بیماری پوکی استخوان درسال 1395
*
 
*
*
 
5
*
 
*
 
6
*
 
*
 
7
*
 
 
 
8
*
 
 
 
9
*
 
 
 
10
*
 
 
 
11
*
 
 
 
12
*
 
 
 
13
*
 
 
 
14
*
 
 
 
15
*
 
 
 
16
*
 
 
 
17
*
*
 
 
18
*
 
 
 
19
*
 
 
 
20
*
 
 
 
21
*
 
 
 
22
*
*
 
 
23
*
 
 
 
24
*
 
*
 
25
*
 
 
 
26
*
 
 
 
27
*
 
 
 
28
*
 
 
 
29
*
 
 
 
30
*
 
 
 
 
مرکز تحقیقات بیماری های استخوان و مفاصل
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شیراز - بلوار چمران - بیمارستان شهید چمران
تلفن: 36234504
تلفکس: 36234504
پست الکترونیک: researchcenter_ortho@yahoo.com