کارشناس مرکز تحقیقات بیماری های استخوان و مفاصل
زینب کارگر
کارشناس ارشد مدیریت
مدیراجرایی مرکز
مسئول وب سایت
و کارشناس امور پژوهشی مرکز
 
 
 
مرکز تحقیقات بیماری های استخوان و مفاصل
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شیراز - بلوار چمران - بیمارستان شهید چمران
تلفن: 36234504
تلفکس: 36234504
پست الکترونیک: researchcenter_ortho@yahoo.com