مرکز تحقیقات بیماری های استخوان و مفاصل، در سال 1382 در بیمارستان چمران به منظور انجام پژوهش و ارائه مقالات در زمینه استخوان و مفاصل پایه گذاری شد. پس از ارائه کارنامه پژوهشی قابل قبول در زمینه بیماری های استخوان و مفاصل، در سال 1388، موافقت اصولی شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی با ایجاد مرکز تحقیقات بیماری های استخوان و مفاصل کسب شد. 

 

Feature Slides

برگزاری کارگاه عملی آسیب های شانه

zeynab kargar

1396-1-23

کارگاه عملی آسیب های شانه در تاریخ 13 اسفند ماه 1394 توسط مرکز تحقیقات بیماری های استخوان و مفاصل  در هتل الیزه شیراز برگزار گردید.