مرکز تحقیقات بیماری های استخوان و مفاصل، در سال 1382 در بیمارستان چمران به منظور انجام پژوهش و ارائه مقالات در زمینه استخوان و مفاصل پایه گذاری شد. پس از ارائه کارنامه پژوهشی قابل قبول در زمینه بیماری های استخوان و مفاصل، در سال 1388، موافقت اصولی شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی با ایجاد مرکز تحقیقات بیماری های استخوان و مفاصل کسب شد. 

 

Feature Slides

انجام مشاوره طراحی و مشاوره آمار در مرکز تحقیقات بیماری های استخوان و مفاصل

zeynab kargar

1394-10-28

مشاوره  طراحی و آمار طرح های پژوهشی با حضور سرکار خانم دکتر مهدوی آزاد (متخصص پزشکی اجتماعی) و سرکار خانم دکتر اسماریان (دکترای آمار) در این مرکز انجام می گیرد.