مرکز تحقیقات بیماری های استخوان و مفاصل، در سال 1382 در بیمارستان چمران به منظور انجام پژوهش و ارائه مقالات در زمینه استخوان و مفاصل پایه گذاری شد. پس از ارائه کارنامه پژوهشی قابل قبول در زمینه بیماری های استخوان و مفاصل، در سال 1388، موافقت اصولی شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی با ایجاد مرکز تحقیقات بیماری های استخوان و مفاصل کسب شد. 

 

Feature Slides

برگزاری اولین کنگره منطقه ای ارتوپدی با همکاری انجمن ارتوپدی ایران (شاخه فارس)

zeynab kargar

1394-2-30

اولین کنگره ارتوپدی جنوب کشور با همکاری انجمن ارتوپدی ایران (شاخه فارس) و مرکز تحقیقات بیماری های استخوان و مفاصل در تاریخ 30 اردیبهشت لغایت 1 خرداد 94 در هتل همای شیراز برگزار گردید.