مرکز تحقیقات بیماری های استخوان و مفاصل، در سال 1382 در بیمارستان چمران به منظور انجام پژوهش و ارائه مقالات در زمینه استخوان و مفاصل پایه گذاری شد. پس از ارائه کارنامه پژوهشی قابل قبول در زمینه بیماری های استخوان و مفاصل، در سال 1388، موافقت اصولی شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی با ایجاد مرکز تحقیقات بیماری های استخوان و مفاصل کسب شد. 

 

Feature Slides

معرفی جناب آقای دکتر وثوقی به عنوان عضو هیات علمی پژوهشی مرکز

zeynab kargar

1393-6-6

جناب آقای دکتر وثوقی (متخصص ارتوپدی) طی فراخوان جذب نیرو توسط دانشگاه انتخاب شده ، سپس از طرف اعضای هیات علمی مرکز مورد گزینش و تایید قرار گرفتند و به عنوان عضو هیات علمی پژوهشی در مرکز مشغول به فعالیت شدند.