مرکز تحقیقات بیماری های استخوان و مفاصل، در سال 1382 در بیمارستان چمران به منظور انجام پژوهش و ارائه مقالات در زمینه استخوان و مفاصل پایه گذاری شد. پس از ارائه کارنامه پژوهشی قابل قبول در زمینه بیماری های استخوان و مفاصل، در سال 1388، موافقت اصولی شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی با ایجاد مرکز تحقیقات بیماری های استخوان و مفاصل کسب شد. 

 

Feature Slides

مقالات جدید مرکز 
 

American Orthopaedic Foot and Ankle Society ankle–hindfoot scale: A cross-cultural adaptation and validation study from Iran

 
Concomitant Traumatic Peroneal Tendon Dislocation and Medial Malleolus Fracture: A Case Report


Treatment of giant cell tumor of distal radius with limited soft tissue
 invasion: Curettage and cementing versus wide excision

 
Posterior tibialis tendon rupture associated with closed medial malleolus fracture and avulsion of anterior talofibular ligament: A case report and review of the literature


Evaluation of the Loads Applied on the Hip Joints in Walking with and without Scottish Rite Orthosis in Subjects with Perthes Disease: A Pilot Study


 


 

 
 

 نشانی مرکز تحقیقات بیماری های استخوان و مفاصل در مقالات

فارسی:

مرکز تحقیقات بیماری های استخوان ومفاصل، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

English:
Bone and Joint Diseases Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran


فراخوان انجام پایان نامه
 
با توجه به اينكه مركز تحقيقات بیماری های استخوان و مفاصل آماده همکاری جهت انجام طرح های تحقیقاتی و پایان نامه‏ های دانشجویی می‏باشد، لذا از علاقه مندان دعوت بعمل مي آيد كه جهت انجام طرحها و پايان نامه هاي خود مبتنی بر محورهاي استخوان و مفاصل ( ارتوپدی) با شماره 36234504 تماس حاصل نموده يا به مركز تحقيقات بیماری های استخوان و مفاصل واقع در بيمارستان شهيد چمران شيراز واقع در بلوار چمران مراجعه نمايند.