کتابخانه
با توجه به اینکه مرکز تحقیقات بیماری های استخوان و مفاصل در مجاورت کتابخانه شهید فقیه بیمارستان چمران قرار دارد پژوهشگران می توانند با توافق مرکز و کتابخانه از کتب و مراجع موجود در کتابخانه استفاده نمایند.
 
مرکز تحقیقات بیماری های استخوان و مفاصل
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شیراز - بلوار چمران - بیمارستان شهید چمران
تلفن: 36234504
تلفکس: 36234504
پست الکترونیک: researchcenter_ortho@yahoo.com