امکانات

با توجه همپوشانی تحقیقات قابل انجام در این مرکز و فعالیت های بیمارستان شهید چمران پژوهشگران می توانند از امکانات بیمارستان مثل امکانات واحد MRI، اتاق عمل و بخش های درمانی با توافق رئیس مرکز و رئیس بیمارستان استفاده کنند.

 

 
مرکز تحقیقات بیماری های استخوان و مفاصل
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شیراز - بلوار چمران - بیمارستان شهید چمران
تلفن: 36234504
تلفکس: 36234504
پست الکترونیک: researchcenter_ortho@yahoo.com