برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات بیماری های استخوان و مفاصل

بیانیه رسالت(
Mission):

مهمترين رسالت اين مركز به عنوان تنها مرکز تحقیقات بیماری های استخوان و مفاصل در استان فارس ، رهبری، هدايت و اجراى پژوهش های کاربردی مورد نياز جامعه در زمينه‌های بهداشتی، درمانی و آموزشی (بیمار های استخوان و مفاصل ) در كنار اجرای تحقيقات بنيادی به منظور توليد علم در دانشگاه می‌باشد.
دورنما(Vission):
مرکز تحقیقات بیماری های استخوان و مفاصل بر آن است تا با استفاده از تمام توان بالقوه منابع تحقیقاتی و پژوهشی در سطح دانشگاه، کشوری و بین المللی جایگاه خود را به یکی از مراکز تحقیقاتی اثر گذار بر تحقیقات استخوان و مفاصل در سطح دنیا ارتقا دهد و به عنوان مرکزی پیشتاز در هدایت تحقیقات استخوان و مفاصل عمل نماید.

آرمان ما این است که تا سال 1397 به عنوان اولین مرکز تحقیقات بیماری های استخوان و مفاصل در کشور قرار بگیریم.
 
استراتژی های مرکز:

S1:
ارتقاء انگیزش اعضاء هیئت علمی مرکز جهت انجام طرح های تحقیقاتی کاربردی و پروژه های بزرگ ملی و بین المللی
S2: ارتقاء دادن کمیت و کیفیت طرح های تحقیقاتی در زمینه بیماری های استخوان و مفاصل
S3: گسترش تعامل با سایر مراکز تحقیقاتی مرتبط
S4: بهبود فرایندهای مرتبط با ارائه و تصویب طرح پژوهشی جهت تسریع دستیابی به اهداف مرکز
S5: گسترش و بهبود نیروی انسانی مورد نیاز مرکز
S6: جذب اعتبارات پژوهشی بیشتر از طریق انجام طرح های تحقیقاتی مشترک با سایر مراکز
S7: افزایش مشارکت اعضای هیات علمی از طریق تدوین مستمر اولویت های پژوهشی مرکز
 
 
مرکز تحقیقات بیماری های استخوان و مفاصل
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شیراز - بلوار چمران - بیمارستان شهید چمران
تلفن: 36234504
تلفکس: 36234504
پست الکترونیک: researchcenter_ortho@yahoo.com