همکاری ها و موافقت نامه ها
 
مرکز تحقیقات استخوان و مفاصل دانشگاه علوم پزشکی شیراز، در این زمینه ها با سایر مراکز تحقیقاتی همکاری دارد:

 
* پیوند سلولهای بنیادی غضروفی انسانی در ضایعات غضروفی با استفاده از داربست چسب فیبرینی حاوی محصول لیز پلاکتی با همکاری مرکز تحقیقات سلول های بنیادی و ترانس ژنیک
* بازسازی سطح غضروفی مفصلی با پیوند سلول بنیادی مزانشیمی در بیماران دچار استئوآرتریت مفصل زانو با همکاری مرکز تحقیقات سلول های بنیادی و ترانس ژنیک
* بررسی تاثير داروی سيمواستاتين به صورت خوراكی و موضعی بر ترميم اعصاب محيطی در رت، با همكاری مركز تحقيقات نانوفناوری در داروسازی
* بررسی مقايسه اي تاثير پلاسمای غني از پلاكت، مغز استخوان، سلول هاي بنيادی و سلول های مغز جنين موش همراه و بدون داروی سيمواستاتين بر ترميم نقيصه اعصاب محيطی در خرگوش، با همكاری مركز تحقيقات نانوفناوری در داروسازی و مركز تحقيقات ترانسژنيك
* بررسی نتايج بالينی داروی بواسی زوماب در سندروم تونل كارپ تجربی در مدل حيوانی خرگوش، با همكاری مركز تحقيقات تصوير برداري پزشكی

 
 

 
مرکز تحقیقات بیماری های استخوان و مفاصل
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شیراز - بلوار چمران - بیمارستان شهید چمران
تلفن: 36234504
تلفکس: 36234504
پست الکترونیک: researchcenter_ortho@yahoo.com