موفقیت ها

  • 
کسب عنوان اولین مقاله برتر در نوزدهمین کنگره سالانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران ، مهر ماه 1390  

   عنوان مقاله:
جلوگیری از ایجاد فیبروز داخل مفصلی با آنتی بادی علیه فاکتور رشد اندونلیال عروق استفاده جدید از داروی بواسی زوماب در خرگوش ها 

   نویسنده:
دکتر محمد جعفر امامی- دکتر امیر رضا وثوقی
 
  
        
•  کسب عنوان اولین مقاله برتر در بیستمین کنگره سالانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران ، مهرماه 1391 

   عنوان مقاله:

پین گذاری پوستی مفصل متاکارپال پنجم
 

   نویسنده:
دکتر کامران مظفریان- دکتر امیر رضا وثوقی- دکتر آریا حجازی
دکتر محمد زارع نژاد- دکتر مهدی خادم نظمی
 

 

  •  چاپ مقاله validation study در ژورنال Foot and ankle surgery با شاخص اسنیپ بالا (084/1) به عنوان مقاله ی برتر
عنوان مقاله:
نویسنده:
دکتر حمیده مهدوی آزاد- دکتر امیر رضا وثوقی-  دکتر نرگس روستا

 
 
مرکز تحقیقات بیماری های استخوان و مفاصل
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شیراز - بلوار چمران - بیمارستان شهید چمران
تلفن: 36234504
تلفکس: 36234504
پست الکترونیک: researchcenter_ortho@yahoo.com